Перейти до вмісту
1

Тема, над якою працюю

П
о
д
і
л
и
т
и
с
я

Використання іноваційних технологій на уроках математики

Математична освіта – важлива складова загальноосвітньої підготовки.Місце математики в системі шкільної освітивизначається її роллю в інтелектуальному і соціальному розвитку особистості.
Цілі навчання математиці випливають із загальної мети шкільної освіти – різнобічний розвиток особистості, створення умов для інтелектуального, морального, фізичного розвитку, саморозвитку учнів та підготовка до до вміння самостійно вчитися протягом життя, не губитися в новій пізнавальній і життєвій ситуації, не зупинятися, якщо немає готових рішень, не чекати підказки, а самостійно шукати джерело інформації , шляхи розв’язання, бо вміння вчитися змінює стиль мислення і життя особистості.
Усебічному розвитку особистості сприяє формування інтелектуальних уміньта навичок.
Педагогічні шляхи формування інтелектуально розвиненої особистості визначають,виходячи з інтеграції змісту освіти, розвивального та проблемного, особистісно зорієнтованого навчання, саморозвитку учнів, що відображується у відповідній системі принципів,форм і методів навчання, співтворчості вчителя та учня.
Особливості математики як науки і навчального предмета визначають її особливе місце в процесі інтелектуального розвитку особистості,оскільки вона дає можливість включати учня у свідому й цілеспрямовану діяльність,яка за своїми характеристиками близька до дослідницької і містить такі дії:

 • аналіз ситуації;
 • виділення проблем і означення орієнтирів подальших дій;
 • пошук необхідної інформації;
 • оцінювання засобів;
 • висування і обгрунтування гіпотез;
 • аналіз і оцінювання здобутих результатів;
 • узагальнення і формування висновків;
 • діяльність із розв’язування нестандартних задач;
 • абстрактно-раціональний характер математичного знання.

Інтелектуальний рівень знань – це знання вміння, які набуті в ході самостійної пошукової роботи діяльності учнів.
У своїй роботі використовую такі методи навчання, як словесний, пояснювано-ілюстративний, проблемно-пошуковий,дослідницький,за допомогою яких спонукаю учнів мислити, засвоювати не знання, а способи їх одержання.
Формування інтелектуальних умінь неможливо без застосування різноманітних технологій навчання.
На своїх уроках використовую:

 • технологію проблемного навчання, в основі якої лежить створення самостійної пошукової діяльностішколярів, у ході якої формується нове знання, уміння; розвиваються здібності,активність,зацікавленість;
 • ігрові технології навчання, оскільки гра – це складне,багатогранне явище,вона може тривати від кількох хвилин доцілого уроку й може використовуватися на різних його етапах.Ігри бувають рольові та ділові;
 • технологію особистісно орієнтованого навчання, центром якої є індивідуальність диини,а її методична основа полягає в індивідуалізації і диференціації навчального процесу;
 • технологію колективного способу навчання (спілкування в парі та групове спілкування), в основі якої лежить включення в навчальний процес природної структури спілкування між людьми, коли кожний учить кожного;
 • технологію розвитку критичного мислення, яка сприяє формуванню пізнавального інтересу учнів та розумінню мети вивчення даної теми,розвитку внутрішньої мотивації до цілеспрямованого навчання,підтриманню пізнавальної активності учнів,розвитку критичного мислення учнів;
 • технологію інтерактивного навчання, в основі якої є створення спеціальної форми організації пізнавальної діяльності,яка має конкретну,передбачувану мету-створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність,інтелектуальну спроможність.

В останній час працюю над використанням проектної технології навчання у своїй практиці.Крім того, формування інтелектуальних умінь неможливе без застосування комп’ютерних технологій.Вікористання комп’ютера на уроках математики дає змогу прогнозувати, моделювати математичні процеси.
Мною підготовлено та проведено серію нетрадиційних уроків:

 • урок КВК у 11 класі за темою « Об’єми тіл обертання»,
 • бінарні уроки: « Розв’язання задач з фізики за допомогою складання систем нелінійних рівнянь», «Розв’язання задач з хімії з використанням прпорцій»,
 •  урок – казка (узагальнюючій урок),
 • бінарний урок «Розв’язання задач стереометрії» (з комп’ютерною підтримкою у 10 класі),
 • «Розв’язання нерівностей» у 9 класі з комп’ютерною підтримкою, урок узагальнення матеріалу за темою
 • «Різні способи розв’язання систем нелінійних рівнянь»,
 • урок – подорож у 7-му класі за темою « Розв’язання систем лінійних рівнянь».

Проведено багато уроків-лекцій у старших класах.

Проведення таких уроків сприяє розвитку міжпредметних зв’язків,допомогає краще зрозуміти матеріал іншого предмета, підвищує інтерес учнів до математики.
Використання іноваційних технологій навчання, нетрадиційних форм і методів проведення уроку допомогає мені підвищити його ефективність та результативність.

 1. Наталія
  Вер 25 2012

  Чудово! Велике СПАСИБІ!

Поділіться своїми думками, залишити коментар.

(Обов'язково)
(Обов'язково)

Примітка: HTML не допускається. Вашу адресу електронної пошти ніколи не буде опубліковано.

Підписатися на коментарі

(обов'язково)